Tots els principis i valors del grup d'empreses de Copcisa Corp es resumeixen en la política del SIstema Integrat de Gestió.

Política del SIstema Integrat de Gestió

Els empleats de les empreses de Copcisa Corp han de respectar i complir en tot moment els valors i principis bàsics de comportament establerts en el Codi Ètic. Els principis bàsics es resumeixen en:

  • Respecte a la legalitat: Les activitats empresarials en Istem es desenvoluparan amb estricte compliment de la legalitat vigent en cada un dels àmbits i llocs on es desenvolupin.
  • Integritat: Les activitats empresarials i professionals es basaran en el valor de la integritat i es desenvoluparan d'acord amb els principis ètics de l'honestedat, responsabilitat i transparència, evitant qualsevol pràctica que atempti contra l'ètica empresarial.
  • Professionalitat: Tots els empleats desenvolupen la seva activitat professional amb vocació de servei, seguint criteris de màxima solvència, rigor i excel·lència.
  • Respecte als drets humans: Tota actuació de Istem i dels seus empleats es desenvoluparà sota el respecte als drets humans i les llibertats públiques inclosos en la Declaració Universal dels Drets Humans.